Søndagsgudstjeneste 15.10.17 - oppsummering

Priset være HERREN, Velsignede hellige!

HERREN har talt, HERREN, ISRAELS GUD JEHOVA JAHVE, har ved SIN MEKTIGSTE PROFET, som vi leser om i bl.a. i Mal. 4:5-6, talt, at vi lever nå i Noas dager.

Hvis vi går til bibelen, 1930 versjonen i den norske bibelen, så står det følgende om Noas dager:

1. Mos. 6.1-9

Da nu menneskene begynte å bli tallrike på jorden, og de fikk døtre, 2 så Guds sønner at menneskenes døtre var vakre; og de tok sig hustruer, hvem de hadde lyst til. 3 Da sa Herren: Min Ånd skal ikke dømme blandt menneskene til evig tid; for sin villfarelses skyld er det kjød, og dets dager skal være hundre og tyve år. / 4 I de dager var kjempene på jorden og likeså siden, da Guds sønner gikk inn til menneskenes døtre, og de fødte dem barn; det er de veldige fra fordums tid, de navnkundige. 5 Og Herren så at menneskets ondskap var stor på jorden, og at alle dets hjertes tanker og påfund bare var onde den hele dag. 6 Da angret Herren at han hadde skapt mennesket på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte. 7 Og Herren sa: Jeg vil utrydde menneskene som jeg har skapt, av jorden, både mennesker og fe og kryp og fuglene under himmelen; for jeg angrer at jeg har skapt dem. 8 Men Noah fant nåde for Herrens øine. 9 Dette er historien om Noah og hans ætt: Noah var en rettferdig og ulastelig mann blandt sine samtidige; Noah vandret med Gud. 10 Og Noah fikk tre sønner: Sem, Kam og Jafet. 11 Men jorden blev fordervet for Guds åsyn, og jorden blev full av urett. 12 Og Gud så på jorden, og se, den var fordervet; for alt kjød hadde fordervet sin ferd på jorden. 13 Da sa Gud til Noah: Jeg har satt mig fore å gjøre ende på alt kjød, for de har fylt jorden med urett; og nu vil jeg ødelegge både dem og jorden. 14 Gjør dig en ark av gofertre, gjør kammer i arken og stryk den innvendig og utvendig med bek! 15 Således skal du gjøre den: Arken skal være tre hundre alen lang, femti alen bred, og tretti alen høi. 16 Øverst på arken skal du gjøre en glugg som når en alen ned på veggen, og døren på arken skal du sette på den ene side; du skal bygge den i tre stokkverk, et nederste, et mellemste og et øverste, med kammer i hvert stokkverk. 17 Og se, jeg vil la en vannflom komme over jorden til å ødelegge alt kjød under himmelen som det er livsånde i; alt som er på jorden, skal omkomme. 18 Men jeg vil oprette min pakt med dig, og du skal gå inn i arken, du og dine sønner og din hustru og dine sønners hustruer med dig. 19 Og av alt som lever, av alt kjød, skal du ta et par av hvert slag med inn i arken for å holde dem i live med dig; han og hun skal det være

Matt 24:37-38

Og som Noahs dager var, således skal Menneskesønnens komme være; 38 for likesom de i dagene før vannflommen, åt og drakk, tok til ekte og gav til ekte, like til den dag da Noah gikk inn i arken.

Luk 17:23-27

Og de skal si til eder: Se her, se der er han! Gå ikke der bort, og følg ikke efter! 24 For likesom lynet, når det lyner, skinner fra himmelbryn til himmelbryn, således skal Menneskesønnen være på sin dag. 25 Men først skal han lide meget og forkastes av denne slekt. 26 Og likesom det gikk i Noahs dager, så skal det også gå i Menneskesønnens dager: 27 de åt og drakk, de tok til ekte og blev gitt til ekte, like til den dag da Noah gikk inn i arken; så kom vannflommen og ødela dem alle sammen.

2. Tim. 3:1-6

Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. 2 For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige, 3 ukjærlige, upålitelige, baktalende, umåtelige, umilde, uten kjærlighet til det gode, 4 svikefulle, fremfusende, opblåste, slike som elsker sine lyster høiere enn Gud 5 som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft - og disse skal du vende dig fra. 6 For til dem hører de som lurer sig inn i husene og fanger kvinnfolk som er tynget av synder og drives av mangehånde lyster

1) Rettferdig

2) Rettskaffen

3) Hellig

4) Uklanderlig

5) Vandret med GUD

1. Mos. 5:21-24 Da Enok var fem og seksti år gammel, fikk han sønnen Metusalah. 22 Og Enok vandret med Gud i tre hundre år, efterat han hadde fått Metusalah; og han fikk sønner og døtre. 23 Og alle Enoks dager blev tre hundre og fem og seksti år. 24 Og Enok vandret med Gud; så blev han borte, for Gud tok ham til sig.

6) Gjorde GUD fornøyd

7) Trofast

8) Gudsfryktig

9) Eksemplarisk lydighet

1. Mos. 6:22 Og Noah gjorde så; han gjorde i ett og alt som Gud hadde befalt ham.

10) Sterk, GUD stryket ham ved SIN ÅND, DEN HELLIGE ÅND

11) Helhjertet

12) Tålmodig: Tidsperspektivet fra han fikk oppdraget fra GUD til han trofast fullførte denne. Også når dyrene gikk inni arken hvor

13) Urokkelig tro til tross for omstendighetene rundt, ondskap, forfølgelse osv. Han bygde et ark midt inn i ørken, mens andre lo av ham.

1. Krøn. 1:3-4: 3 Enok, Metusalah, Lamek, 4 Noah, Sem, Kam og Jafet.

Hebr 11:7 Ved tro bygget Noah, varslet av Gud om det som ennu ikke var sett, i hellig frykt en ark til frelse for sitt hus; ved den fordømte han verden og blev arving til rettferdigheten av tro.

14) Es. 14:14 og om da disse tre menn, Noah, Daniel og Job, var der i landet, da skulde de ved sin rettferdighet bare kunne berge sitt eget liv, sier Herren, Israels Gud.

Dan. 2

Job 42:7-8: Da Herren hadde talt disse ord til Job, sa han til Elifas fra Teman: Min vrede er optendt mot dig og dine to venner; for I har ikke talt rett om mig, som min tjener Job. 8 Ta derfor syv okser og syv værer og gå til min tjener Job og ofre dem som brennoffer for eder! Og min tjener Job skal bede for eder; bare ham vil jeg bønnhøre, så jeg ikke gjør med eder efter eders uforstand; for I har ikke talt rett om mig, som min tjener Job.

15) Jobs livsstil refset synd, prekte omvendelse & rettferdighet.

2. Pet. 2.5. og ikke sparte den gamle verden, men opholdt rettferdighetens forkynner Noah selv åttende, dengang han førte vannflommen over en verden av ugudelige

Matt 7:16

Av deres frukter skal I kjenne dem; kan en vel sanke vindruer av tornebusker eller fiken av tistler?

16) GUDS favør: moralsk, lovlydig. Hvor mange adlyder Nådens lov i dag? Og husk på at Nådens lov er strengere for den ble gitt ved JESU KORS & BLOD: Den som begjærer en kvinne i sitt hjerte har allerede begått ekteskapsbrudd med henne

17) Psalm 119:1-22

18) Noah sto for GUDS hellige sannhet, prioriterte GUD, forsvarte & utviklet GUDS misjon.

Noah stolte 100 % på GUD, hadde tillitt til, satte sin lit til GUD

19) Gudsfryktig

20) undeviste om rettferdighet

Dan 12:3: Men de forstandige skal skinne som himmelhvelvingen skinner, og de som har ført de mange til rettferdighet, skal skinne som stjernene, evindelig og alltid.

- Viste forskjellen mellom godt og vondt, valgte bevisst bare det gode, evangeliserte JESUS

21) Konsekvent

Jes 35:8-9 Og der skal være en ryddet vei, og den skal kalles den hellige vei, ingen uren skal gå på den, men den hører hans folk til; ingen veifarende, ikke engang dårer, skal fare vill. 9 Der skal det ingen løve være, og intet rovdyr skal komme op på den, de skal ikke finnes der; men de gjenløste skal ferdes der.

Matt 7:13-14 13 Gå inn gjennem den trange port! for den port er vid, og den vei er bred som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennem den; 14 for den port er trang, og den vei er smal som fører til livet, og få er de som finner den.

Har du vært et eksempel på din arbeidsplass?

22) Elsket GUD veldig høyt

23) Bedrøvet av synd, ærlig, han brukte mye tid på GUD

24) God far og ektemann som ledet familien inni arken.

25) Sunt livsstil, var ikke deprimert

26) Eksemplarisk lydighet, 1. Mos. 6:22, 7:5 & 9, 8:18 & Hebr. 7.

Og Noah gjorde i ett og alt som Herren hadde befalt ham.

gikk par for par inn til Noah i arken, han og hun, således som Gud hadde befalt Noah.

Så gikk han ut, og hans sønner og hans hustru og hans sønners hustruer med ham.

Melkisedek, konge i Salem, den høieste Guds prest,

2.PET.3:5 (1-6)

For de som påstår dette, er blinde for at det fra gammel tid var himler og en jord som var blitt til ut av vann og gjennem vann ved Guds ord,

26) Hadde GUDS favør

Psalm 119:1-22

27) Holde fast ved GUDS løfte i Efeserne

Takk skal dere ha oppmerksomheten!

HERREN Velsigne dere!

Shalom!