EN RESYME AV UNDERVISNINGEN OM DEN HERLIGE TRAPPEN & LAMMETS BRYLLUP AV 10.02.19.

UNDERVISNING OM DEN HERLIGE TRAPPEN & LAMMETS BRYLLUP

Det er med dyp ydmykhet jeg ønsker å takke HERREN VÅR GUD, GUD FADEREN, for at HAN Sendte oss SIN ENEBÅRNE SØNN, JESUS KRISTUS, DEN HELLIGE ÅND og SINE MEKTIGSTE PROFETER i Åpenbaringen 11, for at vi skal kunne forberede oss for MESSIAS JESUS KRISTI Komme! Jeg takker HERREN VÅR GUD at HAN i SIN ufattelige nåde tillot HANS MEST FRYKTINNGYTENDE PROFETER å dele SITT Ord, Den Himmelske manna, søndag Den 10. februar 2019 fra Sentralparken i Nairobi, Kenya, og uten inngangsbilletter eller kollekt, kunne dette nå deles med hele KRISTI Legeme verden over gjennom www.jesusislordradio.info.

Vi har spist fra HERRENS Bord. Disse Hellige Ordene til JEHOVA. HERRENS MEKTIGSTE PROFETER nevnte innledningsvis at det HAN kommer til å dele, kommer til å endre livene våre for alltid. HERRENS MEKTIGSTE PROFETER, når DE i SIN ydmykhet, når DE sier at «dette er et sånt privilegium å komme til dere», er et eksempel også på hvor Hellige Disse Ordene til JEHOVA er, så la oss også forvalte De slik, som hellige. Her har vi et stort ansvar og utfordring. Hvordan kan vi som en kirke i Norge, som er i frafall, kunne forstå hva hellighet er, hvis ikke GUD i SIN Store Nåde & Visdom hadde åpenbart dette i SITT Ord ved HANS MEKTIGSTE PROFETER?

Dette tar oss tilbake til begynnelsen, når vår uskyld gikk tapt i paradiset, etter at det uskyldige, plettfrie mennesket hadde fellesskap med satan. Vi ser, at det er nettopp fellesskap med mørket som gir oss svar på hvorfor mennesket ble ulydig mot GUDS Ord, og Profetien om syndens lønn er døden, ble oppfylt. Moralen åpenbarer dermed at GUD er hellig. Derfor må vi leve i et atskilt liv i hellighet, og avstå ethvert fellesskap med mørket, og det finnes ingen gråsoner.

Heldigvis hadde GUD en plan B. HERRENS MEKTIGSTE PROFET sammenstiller Livets tre som ble sperret i 1. Mos. 3:24, med verset i Matt. 27:50-52. Versene illustrerer for oss sammenhengen, veien som ble gjenåpnet ved JESU Soningsdød på Golgata Kors ,når tempelforhenget revnet, som på engelsk ordrett betyr «opprykket». (raptured). Det kan ikke sies mer tydelig enn dette, at når tempelforhenget revnet, fikk mennesket igjen direkte kontakt med FADEREN gjennom JESUS KRISTUS. Uskylden som ble fortapt i Edens hage ble gjenopprettet, og vi er nå rettferdiggjort ved HANS Blod, og rettferdigheten opprettholdes så lenge vi leve i et samfunn med HAM, det vil si hvis vi blir i Ham.

HERRENS MEKTIGSTE PROFETERER minte om dette i 3. Mos. 25:23, at det er bare gjennom MESSIAS, Vår HERRE JESUS KRISTUS, at vi har vår borgerrett i Himmelen. Det var slik HAN skapte oss i 1. Mos. 1:9. Dersom vi forsetter å vandre i hellighet, uten et samfunn i mørke, vil vi være en av dem JESUS Sa til i Matt. 25:34 NIV (Norsk bibel 2011) Så skal kongen si til dem på sin høyre side: ‘Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta i arv det riket som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt.

HERRENS MEKTIGSTE PROFET tok en henvisning til Profeten Jesaja, som var en vekter på østsiden av Jerusalem i Jesaja 21:6-12, noe som er En Profeti om også opprykkelsen, og det var nettopp Profetien om Den Herlige Trappen og menighetens opprykkelse av 15.01.17, som var temaet for hele samtalen på søndagen. Røpende mer og mer av Denne Profetien, så virket det som at hver åpenbaring bringer oss et skritt nærmere MESSIAS SIN Komme, noe som viser at GUD er sannelig nådig. HAN holder noe tilbake, fordi HAN ønsker å gi oss bedre tid til å forberede oss. Forstår vi at tiden vi har fått er nåde fra GUD, slik også livene våre? Hvordan kan vi ære HAM med våre liv?

Svarene vi leter etter finnes i bibelen, og hvert eneste av dem, gir oss svar på hvordan forberede oss. Vi ærer HAM ved å vandre i lydighet, rettferdighet og hellighet gjennom omvendelse.

Dette stiller oss spørsmål om hvilket grunnlag er din frelse bygd på? Er den bygd på fjellgrunn: Dere husker sikkert lignelsen i Matt. 7.24-29, og hemmeligheten er lydighet, for dere ser at HAN Sier de som «hører og også gjøre dette».

I SIN undervisning gjør HERRENS MEKTIGSTE PROFETER en veldig interessant sammenligning med Babels tårn, som et eksempel på mennesker som forsøker å komme nærmere GUD ved menneskeløsninger, som bygger på noe annet enn omvendelse, rettferdighet og hellighet. Vi er rettferdiggjort i JESU Blod ja, men husk at GUD er hellig, noe som går i glemmeboken hos de fleste. Han påminte oss om at hvis saltet mister sin kraft, hva skal den da saltes med? Saltet endrer smaken i hele gryta og vil bringe vekkelse i familien og nasjonen. Uten saltet er det heller ikke kraft, og mister vi denne, kan den ikke gjenopprettes, for Hvis Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Hvis Herren ikke vokter byen, våker vaktmannen forgjeves. Salm. 127:1. Å miste kraften, betyr å svikte GUD, og kan sammenlignes med Judas Iskariot som forrådte JESUS.

Spørsmålet som dermed reiser seg er på hvilken grunn er vår frelse på? Undervisning er en tankevekker og en oppfordring til selvransaking, som vi bør fortsette med inntil MESSIAS Komme for sin herlige hellige brud.

Måtte HERREN hjelpe oss og forberede oss ved å gjemme Disse Ordene i våre hjerter.

NAIROBI SENTRALPARK