DE ENORME VELSIGNELSENE FRA HERREN 16.02.20.

DE TO MEKTIGSTE og MEST HERLIGE og DE MEST HERLIGGJORTE PROFETENE TIL HERREN JAHVE sier, uttalelsen lyder: 

Dette er tiden til å feire GUDS godhet fordi GUD JAHVES Sky har steget ned. Uttalelsen fra DE MEKTIGSTE og MEST FRYKTINNGYTENDE PROFETENE TIL HERREN JAHVE sier, at slik dere kan se har både Vekkelsen og Dommen kommet, de har kommet inn samtidig. Vekkelsen og Dommen har kommet inn samtidig, men DE TO STORARTEDE MEKTIGSTE, MEKTIGSTE PROFETENE TIL HERREN JAHVE sier i uttalelsen, at De har velsignet kirken under Den Herlige Omvendelsens og Hellighetens tjeneste i dag!

DE TO MEKTIGSTE, MEKTIGSTE og MEST FRYKTINNGYTENDE PROFETENE TIL JEHOVAH JAHVE, DE som vi så GUD FADEREN JEHOVAH JAHVE komme ned og Besøke i en Tykk, Mørk Sky, har velsignet familiene deres!

De har velsignet livene deres!

De har velsignet barna deres!

De har velsignet deres bekjentskaper!

De har velsignet arbeidsplassene deres!

De har velsignet jobbene deres!

De har velsignet helsen deres!

Og DE TO MEKTIGSTE, og MEST FRYKTINNGYTENDE PROFETENE TIL HERREN JAHVE sier i uttalelsen til våre studioer denne morgenen at De har velsignet alle som har kommet til kirken i dag under Den Herlige Omvendelsens og Hellighetens tjeneste! Og DE TO MEKTIGSTE og MEST FRYKTINNGYTENDE PROFETENE TIL HERREN JAHVE sier, uttalelsen lyder:

La oss feire Dette Veldige, Veldige Historiske Besøket på ny, fordi HERREN JEHOVAH har ikke Gjestet på 3 000 år, og HAN har utvalgt Denne Herlige Omvendelsens og Hellighetens tjeneste og HAN har Besøkt HANS utvalgte i denne tidsalderen og på denne tiden!  

DE TO STORARTEDE og MEKTIGSTE, MEKTIGSTE PROFETENE TIL HERREN JAHVE JEHOVAH sier og jeg leser uttalelsen:

Denne uken vil feiringen begynne på ny og vi vil feire Dette Massive Besøket av GUD FADEREN slik aldri før! DE MEKTIGSTE og MEST FRYKTINNGYTENDE PROFETENE TIL HERREN JAHVE sier, slik dere kan se, har Dommen kommet og Den Fryktinngytende GUDS Sky har brakt STORARTEDE Vekkelsen samtidig.

Dyrebare folk, kjære lyttere, tvers over kirkene, kjære folk, tvers over kirkene, DE TO STORARTEDE MEKTIGSTE, MEKTIGSTE PROFETENE TIL HERREN JAHVE JEHOVAH sier, men for dere under Den Herlige Omvendelsens og Hellighetens tjeneste, De har velsignet dere! DE TO MEKTIGSTE PROFETENE TIL HERREN JAHVE sier, De har velsignet dere med De STORARTEDE HERRENS VELSIGNELSER denne morgenen!

Aililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililili!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

THE TREMENDOUS BLESSINGS OF THE LORD of 16th February 2020

THE TWO MIGHTIEST & MOST GLORIOUS & THE MOST GLORIFIED PROPHETS OF THE LORD YAHWEH say, the statement reads:

This is the time to celebrate the goodness of GOD because the Cloud of GOD YAHWEH has descended. The statement from THE MIGHTIEST & MOST DREADFULL PROPHETS OF THE LORD YAHWEH say, that as you can see Revival & judgment has entered. They have entered together. Revival & judgment has entered together, but THE TWO TREMENDOUS MIGHTIEST, MIGHTIEST PROPHETS OF THE LORD YAHWEH say in the statement, that They have blessed the church under the Glorious Ministry of Repentance & Holiness today!

THE TWO MIGHTIEST, MIGHTIEST & MOST DREADFULL PROPHETS OF JEHOVAH YAHWEH, THE ONES that we saw GOD THE FATHER JEHOVAH YAHWEH come down & Visiting in a Thick, Dark Cloud have blessed your families!

They have blessed your lives!

They have blessed you children!

They have blessed your acquaintances!

They have blessed your workplaces!

They have blessed your jobs!

They have blessed your health!

And THE TWO MIGHTIEST, & MOST DREADFULL PROPHETS OF THE LORD YAHWEH in this statement to our studios this morning say

They have blessed everyone that has come to church this day under the Glorious Ministry of Repentance & Holiness!  

And THE TWO MIGHTIEST, & MOST DREADFULL PROPHETS OF THE LORD YAHWEH say the statement reads:

Let us celebrate this Very, Very Historic Visitation afresh, because THE LORD JEHOVAH has not Visited in more than 3 000 years! And HE has chosen this Glorious Ministry of Repentance & Holiness & HE has Visited HIS election in this age & time!

THE TWO TREMENDOUS & MIGHTIEST, MIGHTIEST PROPHETS OF THE LORD YAHWEH JEHOVAH say & I read the statement:

This week, the celebrations will begin afresh & we will celebrate The Massive Visitation of GOD THE FATHER like never before!

THE MIGHTIEST & MOST DREADFULL PROPHETS OF THE LORD YAHWEH say as you can see judgment has come & The Dreadful Cloud of GOD has brought Tremendous Revival at the same time.

Precious people, beloved listeners, all across the churches, beloved people, all across the churches, THE TWO TREMENDOUS MIGHTIEST, MIGHTIEST PROPHETS OF THE LORD YAHWEH JEHOVAH say, but for you under the Glorious Ministry of Repentance & Holiness, They have blessed you; THE TWO MIGHTIEST PROPHETS OF THE LORD YAHWEH say, They have blessed you with the tremendous blessings of THE LORD this morning!

Aililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililili!!!!!!!!!!!!!!!